Jaunumi

2016. gada 3. martā Saeimā tika pieņemts Energoefektivitātes likums, kā arī grozījumi Enerģētikas likumā un Publisko iepirkumu likumā, kuru mērķis ir paaugstināt enerģijas ražošanas, pārvades, sadales un galapatēriņa efektivitāti.

Saskaņā ar pieņemtajiem likumiem, valstij ir jārāda paraugloma enerģijas taupīšanā. Līdz ar to valsts iestādes turpmāk varēs iepirkt tikai energoefektīvas preces un pakalpojumus. Lai sekmētu enerģijas taupīšanu valsts iestādēs, ir uzlikts pienākums ieviest un sertificēt energopārvaldības sistēmu ēkās ar kopējo apkurināmo platību virs 10000 m2, kā arī īstenot pasākumus energoefektivitātes paaugstināšanā. Paredzēts, ka šo pasākumu īstenošana samazinās valsts iestāžu izdevumus par patērēto enerģiju, kā arī veicinās valsts pārvaldē strādājošo izpratni par enerģijas taupīšanu.

Pēc Energoefektivitātes likuma stāšanās spēkā Ekonomikas ministrija izstrādās energoefektivitātes politikas pasākumu plānu, identificējot konkrētus politiku pasākumus, kā sasniegt Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij aprēķināto obligāto gala enerģijas ietaupījuma mērķi – 9896 GWh. Šis ietaupījums ir jāuzkrāj līdz 2020. gadam, katru gadu veicot energoefektivitātes pasākumus enerģijas gala patērētājos.

Lai sekmētu dažādu energoefektivitātes pasākumu veikšanu, ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā paredzētas vairākas atbalsta programmas, piemēram, energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu ēkās, industriālajos objektos, kā arī valsts un pašvaldību ēkās.

Energoefektivitātes likumā ietverts pienākums Republikas nozīmes pilsētām ieviest un sertificēt energopārvaldības sistēmas, savukārt pašvaldībām ar attīstības indeksu virs 0,5 un iedzīvotāju skaitu virs 10 000 būs jāievieš energopārvaldības sistēma. Kā prakse rāda, šādu sistēmu ieviešana un izmantošana, kā arī pasākumu īstenošana ļauj pašvaldībām gadā ietaupīt vismaz 5 % enerģijas.

Savukārt lielajiem komersantiem Energoefektivitātes likums paredz veikt obligātus auditus regulāri reizi četros gados vai ieviest energopārvaldības sistēmu, vai arī papildināt esošo vides pārvaldības sistēmu. Energoaudita vai energopārvaldības sistēmas mērķis ir apzināt komersanta kopējo enerģijas patēriņu un katra procesa patēriņu, vienlaikus identificējot pasākumus, kurus īstenojot uzņēmums var samazināt izmaksas par patērēto enerģiju. Energoauditus var veikt arī mazie un vidējie uzņēmumi, kas ir brīvprātīgs pasākums.

Vienlaikus Energoefektivitātes likums paredz izveidot energoefektivitātes pienākumu shēmu, kur kā atbildīgās puses ir noteikti sadales komersanti un enerģijas mazumtirgotāji. Šīs shēmas ietvaros atbildīgajām pusēm būs pienākums īstenot energoefektivitātes pasākumus pie gala patērētājiem vai veikt iemaksas valsts vai pašvaldības energoefektivitātes fondā. Konkrēts shēmas un fonda tiesiskais regulējums tiks noteikts Ministru Kabineta noteikumos.

Papildus tam, enerģijas tirgotājam vai piegādātājam, nepieprasot atsevišķu samaksu, būs jānodrošina  iespēja galalietotājam saņemt informāciju par saviem  patēriņa datiem, kā arī pašu rēķinu.

Visi iepriekš minētie likumi ieviesīs  ES kopējo politiku energoefektivitātes jomā – Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvu par energoefektivitāti.

Plānots, ka pēc Energoefektivitātes likuma, grozījumu Enerģētikas likumā un Publisko iepirkumu likumā stāšanās spēkā tiks izstrādāti desmit Ministru kabineta noteikumi, detalizētāk aprakstot likumā ietverto normu ieviešanu.

Informācija gūta no Ekonomikas ministrijas oficiālās mājaslapas

Energoefektivitātes likums

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā[/cs_text][/cs_column][/cs_row][/cs_section]

Energopārvaldības sistēma ( ISO 50001)

Energopārvaldības sistēma balstās uz starptautisko standartu LVS EN ISO 50001:2015 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi”.

Ieviešot ISO 50001 savā uzņēmumā, Jūs varēsiet būt pārliecināts, ka Jūsu uzņēmuma Energopārvaldības sistēma sniedz Jums maksimālo enerģijas patēriņa un enerģijas izmaksu samazinājumu, kā arī būs pastāvīgi aktualizēta un efektīva.

Energopārvaldības sistēmas ieviešana Jūsu uzņēmumā var kalpot kā atbrīvojums no obligātā energoaudita veikšanas, kā arī kā atskaite Ekonomikas ministrijai.

Lai uzzinātu vairāk par ISO 50001:2012 standartu vai pieteiktos konsultācijai, lūdzam apmeklēt mūsu mājaslapas sadaļu “ISO 50001”, vai sazināties ar SIA “LBRA” pārstāvjiem

ISO 9001:2015 – atjaunots ISO 9001 standarts

2015. gada 15. septembrī ir pieņemta starptautiskā standarta ISO 9001 jaunā versija – ISO 9001:2015 „Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības.”.

Ir noteikts 3 gadu pārejas periods, kura laikā organizācijām, kurās ir sertificētas kvalitātes pārvaldības sistēmas, tiek veikts pārejas audits un novērtēta to atbilstība standartam ISO 9001:2015.

SVARĪGI:Pēc 2018. gada 15. septembra ISO 9001:2008  sertifikāti nebūs derīgi.

ISO 9001:2015 nozīmīgākās izmaiņas:

  • Izmaiņas struktūrā
  • Izmaiņas terminos
  • Izmaiņas kvalitātes vadības principos
  • Dokumentācijas izmaiņas
  • Risku pieejakvalitātes vadības sistēmas veidošanā
  • u.c.

Standarta uzbūvē ievērota pamatstruktūra, ko turpmāk izmantos visos vadības sistēmu standartos.

Neraugoties uz izmaiņām, standarta pamatbūtība kopumā ir palikusi nemainīga – kvalitātes vadības sistēmas veidošana un pilnveide klientu un to prasību atbilstošai īstenošanai.

 Lai uzzinātu vairāk par ISO 9001:2015 standartu, lūdzam apmeklēt mūsu mājaslapas sadaļu “ISO 9001”, vai sazināties ar SIA “LBRA” pārstāvjiem.

ISO 1400:2015 – atjaunots ISO 14001 standarts

2015. gada 15. septembrī ir pieņemta starptautiskā standarta ISO14001 jaunā versija – ISO 14001:2015 „Vides pārvaldības sistēmas. Prasības vadlīniju pielietošanā”.

Ir noteikts 3 gadu pārejas periods, kura laikā organizācijām, kurās ir sertificētas kvalitātes pārvaldības sistēmas, tiek veikts pārejas audits un novērtēta to atbilstība standartam ISO 14001:2015.

SVARĪGI: Pēc 2018. gada 15. septembra ISO 14001:2005  sertifikāti nebūs derīgi.

Lai uzzinātu vairāk par ISO 14001:2015 standartu, lūdzam apmeklēt mūsu mājaslapas sadaļu “ISO 14001”, vai sazināties ar SIA “LBRA” pārstāvjiem.

SIA “LBRA” Inspekcija – viens no pirmajiem uzņēmuma energoaudita sniedzējiem Latvijā.

2015. gada. 1. decembrī SIA “LBRA” Inspekcija tika akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) veikt novērtēšanu un ziņojumu sagatavošanu reglamentētajā sfērā uzņēmuma energoaudita jomā saskaņā ar Ministru kabineta 26.07.2016. noteikumiem Nr.487 „Uzņēmumu energoaudita noteikumi”, tādējādi kļūstot par vienu no pirmajiem uzņēmuma energoaudita sniedzējiem Latvijā. Pārakreditēta 2018. gada 3. aprīlī.

Lai iegūtu vairāk informācijas par uzņēmuma energoauditu, lūdzam sazināties ar mums!

SIA “LBRA” Inspekcija jau iepriekš bija kompetenta veikt inspicēšanu kā A tipa inspicēšanas institūcija atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020:2012 standarta prasībām un Ministru Kabineta noteikumiem sfērā: “Pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas, kas iegūta ražojot elektroenerģiju koģenerācijā, izmantojot dabas gāzi vai atjaunojamos energoresursus, gada pārskatu inspicēšana”, papildinot to ar sfēru: “Uzņēmuma energoaudits”.