top of page

Uzņēmums ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi!

PRIVĀTUMA POLITIKA

1.    VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.    Šī privātuma politika apraksta kā SIA “LBRA”, vienotās reģistrācijas                                  Nr.40003851932, juridiskā adrese: Bāriņu iela 10, Rīga, LV-1002, iegūst,            apstrādā un glabā personas datus. 
1.2.    Privātuma politika tiek piemērota gadījumos, kad persona izmanto, ir izmantojusi            vai ir paudusi nodomu vai interesi izmantot kādu no SIA “LBRA” sniegtajiem                    pakalpojumiem;
1.3.    Privātuma politika attiecināma arī gadījumos, ja persona ir netieši saistīta ar kādu            no pakalpojumiem (piemēram, persona norādīta kā kontaktpersona,                                līgumslēdzēja puse, paraksttiesīgā persona, tiešais vai patiesais labuma guvējs,            kapitāldaļu turētājs u.c.);
1.4.    SIA “LBRA” ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj                apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo                                likumdošanu.

2.    PERSONAS DATU APSTRĀDE UN AIZSARDZĪBA

2.1.    Personas dati apstrādājami šādiem nolūkiem:
     2.1.1.    Potenciālo darbinieku atlasei, saņemot Jūsu CV un pieteikumu (leģitīma                          biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);
     2.1.2.    Lai nodrošinātu ērtu un organizētu sadarbību, pilnveidotu apkalpošanas                          servisu;
     2.1.3.    Pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas darījuma noformēšanai, un                              pakalpojumu sniegšanai (līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību                          izpildei);
     2.1.4.    Lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu komunikāciju, atbildot uz personu                                iesūtītiem jautājumiem vai komentāriem;
2.2.    SIA “LBRA” var apstrādāt šādus personas datus:
     2.2.1.    Vārds, Uzvārds;
     2.2.2.    Dzimšanas datums;
     2.2.3.    Kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese, korespondences                              adrese);
     2.2.4.    Darījuma dati (sniegtie pakalpojumi, cena, maksājuma informācija,                                  pakalpojuma sniegšanas laiks u.t.t.);
     2.2.5.    Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto                                      pakalpojumu saņemšanas laikā vai sazinoties ar mums.
2.3.    Personas datu aizsardzībai SIA “LBRA” izmanto dažādus tehniskus un                            organizatoriskus drošības pasākumus. Personas dati tiek uzglabāti droši, un tie ir            pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

3.    PERSONAS DATUS NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

3.1.    Likumīgās nepieciešamības gadījumā SIA “LBRA” var būt nepieciešamība                      izpaust datu subjekta informāciju Kontroles dienestiem (piemēram, Valsts vides              dienestam), Valsts ieņēmumu dienestam, tiesu izpildītājiem un citām valsts                      iestādēm, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu              nodrošināšanai;
3.2.    3.1.punkta izpildei SIA “LBRA” varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz                      sekojošus personas datus: 
     3.2.1.    Vārds, Uzvārds
     3.2.2.    Personas kods
     3.2.3.    Adrese
     3.2.4.    Telefona numurs
     3.2.5.    E-pasta adrese

4.    PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

4.1.    SIA “LBRA” glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no                zemāk norādītajiem kritērijiem:
     4.1.1.    Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
     4.1.2.    Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “LBRA”  un/vai datu                    subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt                              iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
     4.1.3.    Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar                      Grāmatvedības likumu;
     4.1.4.    Kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu                                  apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

 

Izbeidzoties 4.1. punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus.

5.    KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI 

SIA “LBRA” patur tiesības apstrādāt datu subjekta personas datus, lai nosūtītu komerciālus paziņojumus un atgādinājumus, kas saistīti ar  uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem. 

6.    PERSONAS TIESĪBAS

6.1.    Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību                  aktiem datu subjektam ir tiesības:
     6.1.1.    Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī                      pieprasīt savu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo                      datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
     6.1.2.    Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
     6.1.3.    Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad                          likums pieprasa saglabāt datus;
     6.1.4.    Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
     6.1.5.    Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam                      pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
     6.1.6.    Vērsties Datu valsts inspekcijā;

 

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz info@lbra.lv

7.    APMEKLĒJUMU UN SĪKDATŅU APSTRĀDE

7.1.    Sīkdatnes, galvenokārt, nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un                    pārlūkot SIA “LBRA” tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā                    skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un jomas aktualitātēm;
7.2.    SIA “LBRA” mājaslapa var  izmantot sīkdatnes lai:
     7.2.1.    Nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
     7.2.2.    Pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem;
     7.2.3.    Iegūtu statistikas datus par mājaslapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju                      skaitu, mājaslapā pavadīto laiku u.c.;
7.3.    Ja nav noteikts citādi, tad sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība,                kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas;
7.4.    Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un                      Eiropas Ekonomikas zonas;
7.5.    SIA “LBRA” mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu mājaslapām,                  kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA                  “LBRA” nenes atbildību.

8.    NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

8.1.    Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes                    regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību                  attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ                      Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas                            Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem;
8.2.    SIA “LBRA” ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā                      jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to                      publicēšanas mājas lapā: www.lbra.lv
8.3.    Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “LBRA”, vienotās reģistrācijas                            Nr.40003851932, juridiskā adrese: Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002;
8.4.    SIA “LBRA” kontaktinformācija, kas saistīta ar personas datu apstrādes                          jautājumiem ir: info@lbra.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju, iespējams uzdot                jautājumus par personas datu apstrādi.

 

Aktuālā redakcija: 29.04.2022.

​Pārskatīta: 29.05.2024.

bottom of page