top of page

Elektroenerģijas bilances sastādīšana

Pamatojoties uz Energoefektivitātes likuma 13. panta trešo daļu, ir izdoti Ministru kabineta 2017. gada 11. aprīļa noteikumi Nr. 202 “Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas un kontroles kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 202), kas paredz energoefektivitātes nodevas piemērošanu lielajam elektroenerģijas patērētājam, ja netiek izpildītas Energoefektivitātes likumā noteiktās prasības.

 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 202. 4. punktu gadījumos, kad lielais elektroenerģijas patērētājs elektroenerģiju nodod apakšlietotājiem, lielais elektroenerģijas patērētājs var apliecināt konkrētajam apakšlietotājam nodotās elektroenerģijas apjomu, iesniedzot Ekonomikas ministrijā energoauditora apstiprinātu energobilanci.

Rēķins par elektroenerģijas piegādi - apakšlietotājiem izrakstītais rēķins = pašpatēriņš

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 202., energoefektivitātes nodevu piemēro lielajiem elektroenerģijas patērētājam, ņemot vērā tā elektroenerģijas patēriņu. Līdz ar to informāciju par apakšlietotājam nodotās elektroenerģijas apjomu var sagatavot kā elektroenerģijas bilanci.

Elektroenerģijas bilanci var apstiprināt uzņēmumu energoauditors vai neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā, ievērojot Energoefektivitātes likuma 9. panta pirmajā daļā  noteikto un Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumu Nr. 487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi” 11., 14. un 17. punkta un 13.1. apakšpunkta prasības, ciktāl tās attiecas uz elektroenerģijas patēriņu uzņēmumā un citos patērētājos attiecībā uz energoaudita  veikšanas nosacījumiem.

 

Elektroenerģijas bilance jāiesniedz Ekonomikas ministrijā līdz kārtējā gada 31. janvārim. Ekonomikas ministrija iesniegto informāciju izvērtēs un ņems vērā, veicot energoefektivitātes nodevas aprēķinu.

 

Elektroenerģijas bilancē jānorāda elektroenerģijas patēriņa sadalījums, norādot informāciju atbilstoši šādai formai Būvniecības valsts biroja ERIS sistēmā. 

Lai saņemtu bezmaksas konsultāciju saistībā ar elektroenerģijas bilances sastādīšanu un cenu piedāvājumu, sazinies ar mums!

Informējam, ka elektroenerģijas bilances sastādīšana ir finansiāli izdevīgāka nekā uzņēmuma energoaudita veikšana. Bilances sastādīšanai nepieciešami ikmēneša saņemtie un izrakstītie elektroenerģijas rēķini par iepriekšējo noslēgto gadu.

Pirms veiciet energopārvaldības sistēmas (ISO 50001) ieviešanu vai uzņēmuma energoauditu, aicinām pārliecināties vai tiešām jums nav piemērojama elektroenerģijas bilance! Darbībā esam saskārušies ar vairākiem gadījumiem, kad tiek ieviesta energopārvaldības sistēma, lai izpildītu Energoefektivitātes likumā noteiktās normas, bet patiesībā pietiktu tikai ar elektroenerģijas bilanci.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook
bottom of page