top of page

Energoefektivitāte un ISO standarti

Energoefektivitātes konsultācijas

SIA "LBRA"  sniedz dažāda veida konsultācijas saistībā ar energoefektivitātes uzlabošanu uzņēmumā. Mūsu eksperti kopā ar jūsu speciālistiem veic darbības analīzi un izstrādā energoefektivitātes pasākumus, kurus būtu nepieciešams ieviest jūsu uzņēmumā. T.sk. iesaka efektīvākos rīkus uzņēmuma novērtēšanai. 

 

Projektu pieteikumu izstrāde

Veicam pieteikumu un pamatojošās dokumentācijas izstrādi ES fondu līdzfinansējuma projektiem.

 

Konsultācijas ISO standartiem

ISO 9001

ISO 9001 ir kvalitātes vadības sistēmu standarts. Tas ir pasaulē pazīstamākais un plašāk pielietotais vadības sistēmu standarts, kas veidojies, apkopojot daudzu veiksmīgu organizāciju gadu gaitā uzkrātu pieredzi. ISO 9001 palīdz nodrošināt uzņēmuma darbību, struktūru un produktu ražošanas kvalitāti, kā arī patērētāju apmierinātību un uzņēmuma kopējās peļņas paaugstināšanu. Standarta izmantošana nodrošina uzņēmuma nepārtrauktu pilnveidošanos, sakārto uzņēmuma iekšējo vidi un veicina klientu skaita palielināšanos, kā arī neatbilstošu produktu un izmaksu samazināšanos.

Šī standarta prasības ir piemērojamas jebkuras jomas organizācijai – ražošanas uzņēmumam, pakalpojumu uzņēmumam, izglītības iestādei u.c., to pierāda arī tas, ka ISO 9001 sertifikātus ir ieguvuši un izmanto gan privātie uzņēmumi, gan sabiedriskās organizācijas, gan valsts pārvaldes iestādes visā pasaulē.

Galvenās standarta ISO 9001 ieviešanas priekšrocības:

 • Kvalitātes vadības sistēma dod lieliskas kontroles iespējas – visas uzņēmuma darbības tiek plānotas, tām tiek noteikti raksturotāji un veikti nepieciešamie mērījumi, kurus ir viegli analizēt un pārvērst naudas izteiksmē;

 • Palīdz izvairīties no kļūmēm un plānot organizācijas nepārtrauktu pilnveidošanos – tas dod iespēju samazināt izmaksas un efektīvi izmantot organizācijas rīcībā esošos resursus;

 • Uzņēmumā tiek ieviesta efektīva vadības sistēma, pareizi nosakot pilnvaras un atbildības;

 • Tiek iegūts kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikāts, kuru atpazīst un zina visā pasaulē, līdz ar to tas kalpo kā pierādījums arī ārvalstu sadarbības partneriem, ka organizācijā ir noteikta kārtība, kā tiek izpildītas klienta prasības, sākot ar pasūtījumu pieņemšanu līdz tā izpildei;

 

Vadības sistēmas, kas veidotas pēc ISO 9001:2008 standarta, sertificē un organizācija iegūst starptautiski atzītu un atpazīstamu apliecinājumu, ka strādā pēc vispārpieņemtiem labās prakses principiem. Auditu veic ārējie auditori. Bez sertifikācijas audita regulāri jāveic arī iekšējie uzraudzības auditi, lai pārliecinātos par to, ka kvalitātes vadības sistēma darbojas atbilstoši. Reizi trijos gados jāveic resertifikācijas audits.

 

ISO 9001:2015  

2015. gada 15. septembrī ir pieņemta starptautiskā standarta ISO 9001 jaunā versija – ISO 9001:2015 „Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības.”

Ir noteikts 3 gadu pārejas periods, kura laikā organizācijām, kurās ir sertificētas kvalitātes pārvaldības sistēmas, tiek veikts pārejas audits un novērtēta to atbilstība standartam ISO 9001:2015. Pēc 2018. gada 15. septembra ISO 9001:2008  sertifikāti nebūs derīgi.

ISO 9001:2015 nozīmīgākās izmaiņas:

 • Izmaiņas struktūrā

 • Izmaiņas terminos

 • Izmaiņas kvalitātes vadības principos

 • Dokumentācijas izmaiņas

 • Risku pieejakvalitātes vadības sistēmas veidošanā

 • u.c.

 

Standarta uzbūvē ievērota pamatstruktūra, ko turpmāk izmantos visos vadības sistēmu standartos.

Neraugoties uz izmaiņām, standarta pamatbūtība kopumā ir palikusi nemainīga – kvalitātes vadības sistēmas veidošana un pilnveide klientu un to prasību atbilstošai īstenošanai.

SIA “LBRA” Jums palīdzēs izveidot un ieviest efektīvu kvalitātes vadības sistēmu saskaņā ar ISO 9001 standarta prasībām, kura būtu viegli saprotama, pārskatāma un tieši Jūsu uzņēmuma specifikai piemērota.

ISO 50001

LVS EN ISO 50001:2012 ir starptautisks energopārvaldības sistēmas standarts.

Ieviešot ISO 50001 savā uzņēmumā, Jūs varēsiet būt pārliecināts, ka Jūsu uzņēmuma Energopārvaldības sistēma sniedz Jums maksimālo enerģijas patēriņa un enerģijas izmaksu samazinājumu, kā arī būs pastāvīgi aktualizēta un efektīva.

Ieguvumi, ieviešot ISO 50001 standarta sistēmu:

 • Sistemātiska, pakāpeniska un apdomāta pieeja garākā laikā periodā;

 • Pieaugoša uzņēmuma konkurētspēja  un produktivitāte;

 • Samazinātas enerģijas patēriņa, un enerģijas izmaksas;

 • Skaidri atskaites punkti un nepārtraukts monitorings;

 • Izmērāma informācija par enerģijas izmantošanu un patēriņu;

 • Iespēja pašiem izvirzīt mērķus, uzdevumus, sastādīt energoplānu un kontrolēt to;

 • Iespēja strādāt pie viena un tā paša mērķa sasniegšanas ilgāku periodu;

 • Nākotnes patēriņa plānošanas, enerģijas taupīšanas iespēju un paredzamo ietaupījumu reģistrs;

 • Informācijas aprite un personāla kompetences uzturēšana;

 • Iespējas noteikt un strādāt gan ar būtisko enerģijas patēriņu, gan ar mazāk būtisko patēriņu;

 • Apliecinājums sev un esošajiem / potenciālajiem biznesa partneriem, ka uzņēmuma darbība ir balstīta uz ilgtspējīgas attīstības principiem

 • Vadības pārskats, iekļaujot informāciju par enerģiju un ISO 50001 prasībām, var kalpot kā atskaites forma priekš EM.

SIA “LBRA” Jums palīdzēs izveidot, ieviest un uzturēt efektīvu energopārvaldības sistēmu saskaņā ar ISO 50001 standarta prasībām, kura būtu viegli saprotama, pārskatāma un tieši Jūsu uzņēmuma specifikai piemērota.

ISO 14001

ISO 14001 ir vides pārvaldības sistēmu standarts. Tas palīdz uzņēmumam noskaidrot savu ietekmi uz apkārtējo vidi, kā pareizi to pārvaldīt saskaņā ar uzņēmuma specifiku un LR noteiktiem likumiem.

ISO 14000 ieviešanas mērķis uzņēmumos ir atbalstīt vides aizsardzību un novērst vides piesārņojumu, sabalansējot šo darbību ar sociāli-ekonomiskajām vajadzībām. Vides standarta ieviešana parāda, ka uzņēmums apzinās savas darbības ietekmi un ir radījis pamatu nepārtrauktai uzlabošanai, tās ieviešana sniedz iespēju efektīvāk izmantot esošos dabas resursus, tādējādi samazinot ietekmi uz vidi un sava uzņēmuma izmaksas.

ISO 14001 standarts ir piemērots jebkuram uzņēmumam neatkarīgi no tā lieluma vai piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem.

Galvenās standarta ISO 14001 ieviešanas priekšrocības:

 • Sistemātiska, pakāpeniska un apdomāta pieeja garākā laikā periodā;

 • Pieaugoša uzņēmuma konkurētspēja  un produktivitāte;

 • Sistēma palīdz kontrolēt uzņēmuma ietekmi uz apkārtējo vidi un samazināt enerģijas patēriņu;

 • Samazinās Jūsu uzņēmumā avāriju risks, kas var izraisīt apkārtējās vides piesārņojumu;

 • Samazinās ražošanas atkritumu un izmešu daudzums, to apstrādes uzglabāšanas vai iznīcināšanas izmaksas;

 • Tiek nodrošināta vides aizsardzības sistēmas atbilstība likumdošanas prasībām;

 • Tiek uzlabotas jūsu attiecības ar uzraudzības institūcijām;

 • Izmērāma informācija par enerģijas izmantošanu un patēriņu;

 • Skaidri atskaites punkti un nepārtraukts monitorings;

 • Iespēja pašiem izvirzīt mērķus, uzdevumus, sastādīt energoplānu un kontrolēt to;

 • Iespēja strādāt pie viena un tā paša mērķa sasniegšanas ilgāku periodu;

 • Nākotnes patēriņa plānošanas, enerģijas taupīšanas iespēju un paredzamo ietaupījumu reģistrs;

 • Apliecinājums sev un esošajiem / potenciālajiem biznesa partneriem, ka uzņēmuma darbība ir balstīta uz ilgtspējīgas attīstības principiem

 • Vadības pārskats, iekļaujot informāciju par enerģiju un ISO 14001 prasībām, var kalpot kā atskaites forma priekš EM.

 

 Standarta jaunā versija ISO 14001:2015

2015.gada 15. septembrī ir pieņemta starptautiskā standarta ISO14001 jaunā versija – ISO 14001:2015 „Vides pārvaldības sistēmas. Prasības
vadlīniju pielietošanā”.

Ir noteikts 3 gadu pārejas periods, kura laikā organizācijām, kurās ir sertificētas vides pārvaldības sistēmas, tiek veikts pārejas audits un novērtēta to atbilstība standartam ISO 14001:2015.

Pēc 2018. gada 15. septembra ISO 14001:2005  sertifikāti nebūs derīgi.

 

SIA “LBRA” Jums palīdzēs izveidot un ieviest efektīvu vadības sistēmu saskaņā ar ISO14001 standarta prasībām, kura būtu viegli saprotama, pārskatāma un tieši Jūsu uzņēmuma specifikai piemērota.

Konsultācijas un apmācības

SIA „LBRA” sniedz konsultācijas par būvmateriālu attīstības tendencēm Latvijas un Eiropas Savienības tirgū, būvmateriālu sertificēšanu atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un CE marķējuma izmantošanu būvmateriālu tirgū, kā arī nodarbojas ar ISO standartu sistēmas izstrādi un ieviešanu dažādu veidu uzņēmumos.

Vispopulārākie un pieprasītākie ir ISO sērijas standarti – ISO 90001, ISO 140001, ISO 50001 u.c.

Konsultācijas un apmācības tiek veiktas pēc klientu pieprasījuma par jebkuru no iepriekš minētajām sfērām vai standartiem.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, sazinies ar mums!

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook
bottom of page