Koģenerācijas staciju gada pārskatu inspicēšana

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.560 un Nr.561, komersantiem, līdz 1. martam iesniegtajā gada pārskatā iekļautos datus par komersanta īpašumā esošas stacijas darbību, pārdoto lietderīgo vai efektīvi izmantoto siltumenerģiju, apstiprina inspicēšanas institūcijas eksperts.

SIA "LBRA" Inspekcija ir SIA "LBRA" struktūrvienība, kas ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) pēc Latvijā adaptēta Eiropas Savienības standarta LVS EN ISO/IEC 17020:2013 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju” un ir akreditēta sfērā: Koģenerācijas stacijās pārdotās un lietderīgi vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas, kas iegūta ražojot elektroenerģiju koģenerācijā, izmantojot dabasgāzi vai atjaunojamos energoresursus, gada pārskatu inspicēšana.

SIA "LBRA" Inspekcijas eksperti veic pārbaudes šādās jomās:

 • Stacijās koģenerācijas režīmā izmantotā kurināmā sastāvs, apjoms un kvalitāte;

 • Elektroenerģijas un siltumenerģijas pašpatēriņa apjoms;

 • Koģenerācijas iekārtas darba stundu skaits gadā;

 • Lietotājiem nodotais/pārdotais lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas apjoms;

 • Koģenerācijas iekārtā izmantotās informācijas sistēmas drošība (ja tāda ir ieviesta).

Koģenerācijas staciju gada pārskatu audits tiek veikts vienu reizi kalendārā gada ietvaros (pēc atskaitīšanās gada) līdz 1. martam. Inspicēšanas institūcijas auditors sniedz objektīvu apliecinājumu, ka visu iepriekšējo kalendāro gadu, stacijā saražotā siltumenerģija ir izmantota lietderīgi un atbilstoši gada pārskatā norādītajam pārdotās siltumenerģijas apjomam. No 2018. gada aprīļa inspicēšana noteik Ekonomikas ministrijas speciāli izstrādātā elektroniskajā sistēmā ener.gov.lv.

 SIA "LBRA" Inspekcija savu darbu veic pamatojoties uz:

 • ISO/IEC 17020:2013 standartu,

 • vadības sistēmas dokumentāciju un procedūrām,

 • iekšējās kārtības noteikumiem,

 • MK 560. un MK 561. noteikumiem,

 • Ekonomikas Ministrijas un LATAK vadlīnijām inspicēšanai.

Normatīvo aktu prasības:

Ministru Kabineta noteikumi Nr. 561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenas noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”. Vairāk informācijas.

Ministru Kabineta noteikumi Nr. 560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus un cenu noteikšanas kārtību” Vairāk informācijas.

Papildus informāciju var saņemt “Elektroenerģijas tirgus likumā”.

Ieguvumi veicot gada pārskata inspicēšanu:

Operatīvi, efektīvi un savlaicīgi veikts koģenerāciju staciju gada pārskatu audits, pamatojoties uz pārbaudes normatīviem – 2020. gada 2. septembra MK noteikumi Nr. 560 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 2020. gada 2. septembra MK noteikumi Nr. 560 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību”.

Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumi

No 2020.gada 1.decembra saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu Latvijas Izcelsmes apliecinājumu izdevējiestāde ir Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators A/S Augstsprieguma tīkls (AST). AST izsniedz Eiropas enerģijas sertifikācijas sistēmas (European Energy Certificate System, turpmāk tekstā EECS)

Izcelsmes apliecinājumus  par elektroenerģiju, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā. Ar Izcelsmes apliecinājumu izsniegšanu saistītās procedūras, tiesības un pienākumus attiecībā uz Latvijas Domēnu un uz EECS elektroenerģijas shēmu nosaka EECS  elektroenerģijai Domēna protokols Latvijai (saite uz AST mājas lapā publicēto protokolu https://www.ast.lv/sites/default/files/editor/Izcelsmes/AIB-2020-DPLV-%20Domain%20Protocol_01.12.2020_LV.pdf).


AST izsniedz Izcelsmes apliecinājumus tikai par elektroenerģiju, kas saražota Latvijas teritorijā esošās stacijās, kuras  elektroenerģijas ražošanu veic ar atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā (turpmāk tekstā Ražošanas vienības). Ražošanas vienībai jāatbilst Latvijas likumdošanai un Eiropas enerģijas sertifikācijas sistēmas izcelsmes apliecinājumu prasībām.
Lai saņemtu Izcelsmes apliecinājumus par saražoto elektroenerģiju, juridiskai vai fiziskai personai sākotnēji jāreģistrē konts Izcelsmes apliecinājumu Reģistrā un jāreģistrē elektroenerģijas Ražošanas vienība. Ražošanas vienības reģistrēšanai jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Ražošanas vienības reģistrēšanas forma, kuru apstiprinājis ražošanas auditors (piemēram, SIA LBRA);

 • Ražošanas vienības principiālā elektriskā pieslēguma shēma;

 • Informāciju par atsevišķi uzstādītu pašpatēriņa uzskaiti (ja tāda ir);

 • Pilnvara (ja konta turētājs nav Ražošanas vienības īpašnieks vai vienīgais īpašnieks).

 

Ražošanas auditors ir no Ražošanas vienības vai Izcelsmes apliecinājumu Reģistrā reģistrētā konta turētāja neatkarīgs akreditēts Ražošanas auditors, kura uzdevums ir pārbaudīt un apstiprināt informāciju, kuru sniedz konta turētājs, izmantojot Domēna protokola 3.pielikumā iekļautos datus. Ražošanas auditoram jāizmanto nozares labākā prakse, kas ietver arī pārbaudes uz vietas.

Lai apliecinātu ražošanas vienības reģistrēšanas formā iekļauto informāciju SIA "LBRA" dodas apsekot objektu, pārbaudot vai elektroenerģijas principiālās shēma un tajā atspoguļotie skaitītāji atbilst faktiskajai situācijai, noteik uzskaite, pārliecinās par uzstādīto ražošanas iekārtu un ražošanas vienību, kurināmo, pārbauda informāciju par valsts atbalsta esamību.

Lai saņemtu konsultāciju saistībā ar pārskata inspicēšanu, elektroenerģijas izcelmes apliecinājumiem vai cenu piedāvājumu, sazinies ar mums!

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook