top of page

Koģenerācijas staciju gada pārskatu inspicēšana

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.560 un Nr.561, komersantiem, līdz 1. martam iesniegtajā gada pārskatā iekļautos datus par komersanta īpašumā esošas stacijas darbību, pārdoto lietderīgo vai efektīvi izmantoto siltumenerģiju, apstiprina inspicēšanas institūcijas eksperts.

SIA "LBRA" Inspekcija ir SIA "LBRA" struktūrvienība, kas ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) pēc Latvijā adaptēta Eiropas Savienības standarta LVS EN ISO/IEC 17020:2013 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju” un ir akreditēta sfērā: Koģenerācijas stacijās pārdotās un lietderīgi vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas, kas iegūta ražojot elektroenerģiju koģenerācijā, izmantojot dabasgāzi vai atjaunojamos energoresursus, gada pārskatu inspicēšana.

SIA "LBRA" Inspekcijas eksperti veic pārbaudes šādās jomās:

 • Stacijās koģenerācijas režīmā izmantotā kurināmā sastāvs, apjoms un kvalitāte;

 • Elektroenerģijas un siltumenerģijas pašpatēriņa apjoms;

 • Koģenerācijas iekārtas darba stundu skaits gadā;

 • Lietotājiem nodotais/pārdotais lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas apjoms;

 • Koģenerācijas iekārtā izmantotās informācijas sistēmas drošība (ja tāda ir ieviesta).

Koģenerācijas staciju gada pārskatu audits tiek veikts vienu reizi kalendārā gada ietvaros (pēc atskaitīšanās gada) līdz 1. martam. Inspicēšanas institūcijas auditors sniedz objektīvu apliecinājumu, ka visu iepriekšējo kalendāro gadu, stacijā saražotā siltumenerģija ir izmantota lietderīgi un atbilstoši gada pārskatā norādītajam pārdotās siltumenerģijas apjomam. No 2018. gada aprīļa inspicēšana noteik Ekonomikas ministrijas speciāli izstrādātā elektroniskajā sistēmā ener.gov.lv.

 SIA "LBRA" Inspekcija savu darbu veic pamatojoties uz:

 • ISO/IEC 17020:2013 standartu,

 • vadības sistēmas dokumentāciju un procedūrām,

 • iekšējās kārtības noteikumiem,

 • MK 560. un MK 561. noteikumiem,

 • Ekonomikas Ministrijas un LATAK vadlīnijām inspicēšanai.

Normatīvo aktu prasības:

Ministru Kabineta noteikumi Nr. 561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenas noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”. Vairāk informācijas.

Ministru Kabineta noteikumi Nr. 560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus un cenu noteikšanas kārtību” Vairāk informācijas.

Papildus informāciju var saņemt “Elektroenerģijas tirgus likumā”.

Ieguvumi veicot gada pārskata inspicēšanu:

Operatīvi, efektīvi un savlaicīgi veikts koģenerāciju staciju gada pārskatu audits, pamatojoties uz pārbaudes normatīviem – 2020. gada 2. septembra MK noteikumi Nr. 560 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 2020. gada 2. septembra MK noteikumi Nr. 560 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību”.

Lai saņemtu konsultāciju saistībā ar pārskata inspicēšanu, elektroenerģijas izcelmes apliecinājumiem vai cenu piedāvājumu, sazinies ar mums!

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook
bottom of page